ANBI-status

Stichting Welzijnsorganisatie Compaen, onderdeel van Tinten Welzijnsgroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Compaen, zoals ook wettelijk voorgeschreven.


RSIN/fiscaal nummer

007334795

Contactgegevens

Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling


De stichting heeft ten doel:
1. Het realiseren en uitvoeren van een laagdrempelig, hoogwaardig en duurzaam sociaal netwerk voor inwoners van gemeente Veendam die ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid en participatie.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
In het Reglement Raad van Bestuur zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd.

Beleidsplan


Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording


Jaarverslag


Contact